Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výuka- březen

26. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK 

JV - Opakování a procvičování probraného učiva:

Nauka o větě - základ, součásti 

Skladba - podmět, přísudek 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy

KSV - Pozorné naslouchání, Mluvený projev

Pozdrav, oslovení

Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost

LV - Pozorné čtení, Zážitkové čtení, naslouchání

Ilustrace, výtvarný doprovod

Literární druhy, žánry- Povídka

Mimočítanková četba

MATEMATIKA

A - Přímá úměrnost

- řešení jednoduchých slovních úloh pomocí tabulky a znázorňování     v jednoduchých diagramech, grafech                                                

 Převody jednotek

- délky, hmotnosti, objemu,  času

- jízdní řády

Rovnice

- řešení jednoduchých příkladů, slovních úloh

G- Osa souměrnosti

- souměrné útvary, určování os souměrnosti překládáním papíru                    

  na názorných obrázcích, ve čtvercové síti

- konstrukce souměrného útvaru ve čtvercové síti, modelování souměrných     útvarů

 Čtverec, obdélník, trojúhelník

- konstrukce obdélníku a čtverce, obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku 

- řešení jednoduchých úloh na výpočty obvodů obdélníků, čtverců                         

ČaJS - Přírodověda - Ekosystém pole, louka - rostliny, živočichové

ČaJS - Vlastivěda - ČR - Počasí, podnebí, půda, zemědělství

ČaJS - Dějiny - Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů